Jezus zei: 'Wie alles kent behalve Zichzelf, mist alles'

ALLEEN MET DE ENE (all-one)

Luister, oh dierbare geliefde.

 Ik ben de realiteit van deze wereld,

het middelpunt van de cirkel.

Ik ben de deeltjes en het geheel.

Ik ben de Wil, gegrondvest tussen Hemel en Aarde

 

Ik heb de waarneming in jou geschapen,

opdat jij object van Mijn waarneming bent.

Als je Mij dan waarneemt, zie jij jezelf.

 

Ik heb Mijzelf zo vaak aan jou getoond,

maar je hebt Mij niet gezien.

Ik heb Mijzelf tot parfum gemaakt,

en je hebt me niet geroken,

tot smakelijk eten,

en je hebt Mij niet geproefd.

 

Waarom kun je Mij niet bereiken met wat je aanraakt,

of Mij ademen door zoete geuren?

Waarom zie je Mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

 

Voor jou overtreft Mijn verrukking elk ander genot,

en de vreugde die Ik jou verschaf,

gaat alle andere genoegens te boven.

Voor jou ben Ik te verkiezen boven alle andere goede dingen.

 

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Gratie!

Heb Mij lief.

Heb Mij alleen lief!

Heb jezelf lief in Mij, in Mij alleen.

 

Verbind jezelf met Mij, niemand is innerlijk meer nabij dan Ik.

Anderen houden van je voor hun eigen belang,

Ik houd van je om jezelf.

En jij, je vlucht voor Mij.

 

Dierbare geliefde!

Je kunt Mij niet rechtvaardig bejegenen want als je Mij benadert,

dan is het omdat Ik jou nabij ben gekomen.

Ik ben dichter bij jou dan jijzelf, dan je ziel, dan je adem.

Wie onder alle schepselen zou je behandelen zoals Ik het doe?

 

Ik ben jaloers vanwege jou, om jou.

Ik wil dat je niemand anders toebehoort, zelfs niet jezelf.

Wees van Mij, voor Mij, want jij bent in Mij

ook al ben jij je er niet van bewust.

 

Dierbare geliefde!

Laat ons Eén worden,

en als we een weg gaan die tot afscheiding leidt,

zullen we afscheiding vernietigen.

Laat ons hand in hand gaan,

laten we binnentreden tot de tegenwoordigheid van Waarheid.

Laat die onze rechter zijn en voor eeuwig een stempel drukken op onze Verbintenis.

IBN ARABI

 

*****

ALLEEN HET EGO KAN SCHULD ERVAREN

God vergeeft niet omdat Hij nooit heeft veroordeeld.

En er moet een veroordeling zijn... voordat vergeving nodig is.

Vergeving is de grote behoefte van deze wereld… omdat het een wereld van illusies is.

Zij die dus vergeven... bevrijden zichzelf van illusies, terwijl zij die geen vergeving schenken... zich binden aan illusies.

Zoals jij alleen jezelf veroordeelt… zo vergeef je ook alleen jezelf.

W-46.1.1-5 (werkboek Een Cursus in Wonderen, les 46)

Sommige van onze traditionele religies stellen God voor als bestraffend, dus: "Je kunt maar beter goed doen, anders is God ongelukkig." Maar God kan alleen maar liefhebben omdat God liefde is - precies zoals jij bent, zoals iedereen is.

In Jezus' gelijkenis van de verloren zoon, wanneer de zoon de bodem van de put bereikt en hij eet met de varkens, heeft hij een openbarende ervaring en zegt: "Ik kan naar huis!" De vader ziet hem van verre aankomen, rent naar hem toe en slaat zijn armen om hem heen. De vader zegt niets over waar hij heen is gegaan of wat hij heeft gedaan. In plaats daarvan zegt hij tegen zijn bedienden: "Haal sandalen en doe ze aan zijn voeten. Haal een mantel en doe die om. Haal een ring en doe die om zijn vinger. Dood het vetgemeste kalf. Roep de muzikanten. We gaan een feest houden omdat mijn zoon verdwaald was, en hij is gevonden. Hij was dood, en hij is weer tot leven gekomen." Met andere woorden, zijn status wordt volledig hersteld.

Ik keek naar een YouTube show met Dr. Christopher Kerr, een hospice arts. Hij heeft honderden ervaringen opgenomen van mensen die dromen en visioenen hebben voordat ze sterven of bijna sterven. Eén man beschreef zijn ervaring als volgt.

Het was een en al geluk. Het was prachtig.

Het voelde alsof een dertigjarige schuld was ingelost en het was allemaal van me afgenomen.

Ik hoefde me nergens zorgen over te maken.

Er was geen enkele verplichting meer.

Alles was vergeven.

ER IS GEEN EGO, GEEN LICHAAM, GEEN TIJD EN GEEN WERELD.

Voor de gewone geest lijken deze uitspraken belachelijk; en toch weten we allemaal dat we op een dag, ieder van ons, uit noodzaak, ons lichaam zullen loslaten. Wie zijn we dan zonder onze dromen, onze fantasieën, onze titels, onze carrières, onze vrienden en families, onze pijn en pijn, deze wereld, tijd en onze verhalen?

In juli-augustus 2021 stierf ik bijna aan Covid. Ik was 24 dagen lang de bewoner van een verzegelde kamer in een ziekenhuis waar niemand naar binnen kon die geen beschermende kleding droeg. Ergens halverwege de ervaring werd ik midden in de nacht wakker met het idee dat ik doodging. Het leek alsof er een deur naar de vrijheid voor me openging, en een innerlijke stem zei:

"Ga of blijf, hoe dan ook, je zult je verstand niet verliezen."

Ik besloot te blijven, om één primaire reden. Dolores, onze dochter Sarah en onze drie kleinkinderen hebben me nodig. Toen de verpleegster die dag binnenkwam, vertelde ik haar dat ik had besloten dat ik beter zou worden en dat ik haar nodig had om me uit bed te helpen, omdat ik wilde zien of ik een paar stappen kon lopen.

HET EGO IS EEN PERSONAGE IN EEN TONEELSTUK.

In Shakespeare's komedie "Much Ado About Nothing," zijn de personages allemaal verwikkeld in een puinhoop van zinloze roddels, schandalen, geruchten en leugens; en het gaat allemaal nergens over. Vrij van het ego, kun je de waanzin van de wereld zien. Je kunt alle verwikkelingen zien, het politieke gemanoeuvreer, en je kunt besluiten niet verstrikt te raken in "de spelletjes die mensen spelen". Je kunt niet anders dan in deze wereld zijn, maar je hoeft er niet in verstrikt te raken. We kunnen behulpzamer zijn door niet te proberen de wereld te veranderen.

Ik sprak met een betrekkelijk nieuwe student van de Cursus, en in antwoord op iets wat hij zei, zei ik: "Maar er is geen ego. Het ego is de droom," en zijn gezicht lichtte op. Hij begreep het!

Zoals het is, veroordelen we onszelf, en dat brengt de schuld met zich mee. Vergeving moet komen van ons eigen Zelf, in de erkenning dat wij deel uitmaken van God, en dat Hij deel moet uitmaken van ons. God ziet ons als zijn slapende kinderen, en Hij probeert ons te wekken met een zachte Stem die ons niet bang maakt. Hij herinnert ons er slechts aan dat de nacht voorbij is en het licht is gekomen.

NIETS ECHTS KAN WORDEN BEDREIGD. NIETS ONWERKELIJKS BESTAAT. HIERIN LIGT DE VREDE VAN GOD.

Je bent geen ego, en je bent niet schuldig.

Ontwaken/versterven hoe dan ook

Je bent liefde en niets meer.

Alleen liefde is echt. Welkom, thuis.

Zeg met mij mee,

GOD IS DE LIEFDE WAARIN IK MEZELF VERGEEF

Liefdevol, Jon (Mundy)

 

One Mind Foundation

P.O. Box 1000

Washingtonville, New York 10992

www.Miraclesmagazine.org

845-496-9089

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

Only the Ego Can Experience Guilt

God does not forgive

because

He has never condemned.

And there must be condemnation

before forgiveness is necessary.

Forgiveness is the great need of this world,

because it is a world of illusions.

 

Those who forgive thus

releasing themselves from illusions,

while those who withhold forgiveness

are binding themselves to illusion

 

As you condemn only yourself,

so do you forgive only yourself.

W-46.1.1-5

Some of our traditional religions picture God as punitive, so “You better do right, or God will be unhappy.” All the while, God can only love because God is love – just as you are, just as everyone is.

 

In Jesus’ parable of the prodigal son, when the son reaches the bottom of the pit, and he is eating corn with the pigs, he has a revelatory experience and says: “I can go home!” The father sees him coming from afar, runs to him, and throws his arms around him. The father does not say anything about where he went or what he did. Rather he tells his servants: “Get some sandals and put them on his feet. Get a cloak and put it on him. Get a ring and put it on his finger. Kill the fatted calf. Call in the musicians. We are going to have a party because my son was lost, and he has been found. He was dead, and he has come back to life again.” In other words, his status is being fully restored.

I was watching a YouTube show with Dr. Christopher Kerr, a hospice physician. He has recorded hundreds of experiences of folks who have dreams and visions prior to dying or nearly dying. One man describes his experience this way.

It was all happiness. It was beautiful.

It felt like a thirty-year debt had been paid,

and it was all lifted from me.

There was no need to worry about anything.

There was no longer any obligation.

Everything had been forgiven.

 

There is no ego, no body, no time, and no world.

To the ordinary mind, these statements seem ridiculous; and yet, we all know that someday we will, each of us, out of necessity, let go of our bodies. Who are we then without our dreams, our fantasies, our titles, our careers, our friends and families, our hurts and pain, this world, time, and our stories?

In July-August of 2021, I nearly died of Covid. I was for 24 days the occupant of a sealed room in a hospital where no one could enter who was not in protective clothing. Somewhere about 2/3rds of the way through the experience, I awoke in the middle of the night thinking I was dying, and it wasn’t bad. It looked like a doorway to freedom was opening in front of me, and an inner voice said:

Go or stay, either way, you will not lose your mind.”

 

I decided to stay, for one primary reason. Dolores, our daughter Sarah and our three grandchildren need me.  When the nurse came in that day, I told her I had decided I was going to get well, and I needed her to help me get out of bed as I wanted to see if I could walk a few steps. 

The ego is a character in a play.

In Shakespeare’s comedy “Much Ado About Nothing,” the characters are all caught up in a mess of meaningless gossip, scandals, rumors, and lies; and it’s all about nothing. Free from the ego, you can see the insanity of the world. You can see all the entanglements, the political maneuvering, and you can decide not to get caught in “the Games People Play.” You can’t help but be in this world, but you don’t have to be entangled in it. We can be more helpful by not trying to change the world.

Only the ego can experience guilt.

T-4.IV.5:5

Only the ego blames.

T-11:IV.5:4

I was talking to a relatively new student to the Course, and in response to something he said, I said: “But there is no ego. The ego is the dream,” and his face lit up. He got it!

As it is, we condemn ourselves, and that brings on the guilt. Forgiveness must come from our own Self, in the recognition that as we are part of God, He must be part of us. God sees us as his sleeping children, and He seeks to awaken us with a gentle Voice that will not frighten us. It merely reminds us that the night is over, and the light has come.

Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists.

Herein lies the peace of God.

You are not an ego, and you are not guilty.

Awakening/dying either way

You are love and nothing more.

Only love is real – Welcome, home.

Say with me,

God is the love in which I forgive myself

Lovingly, Jon (Mundy)

One Mind Foundation

P.O. Box 1000

Washingtonville, New York 10992

www.Miraclesmagazine.org

845-496-9089

 

 

"Even though in anger you depart a hundred thousand years from Me, in the end you will come to me, for I AM your goal."

RUMI

 

"Ook al verlaat je me in woede honderdduizend jaren, uiteindelijk zul je tot Mij komen, want Ik BEN je doel."
RUMI

Verlichting heeft niets te maken met perfectie, het is de erkenning van ons essentiële wezen te midden van al onze onvolmaakte ervaringen.

Enlightenment has nothing to do with perfection, it is the recognition of our essential being in the midst of all our imperfect experiences.

Er is geen mooiere, zachtere kracht dan de Zielekracht, die in ieder mens te vinden is en waar je eindelijk thuis bent. De persoonlijkheid met al haar verscholen angst, schuld en projecties wordt ontmaskerd als een illusie, veroorzaakt door onwetendheid, pijn en conditionering. Wanneer je klopt, wordt er open gedaan en zul je bevestigd worden in je zoeken. In werkelijkheid klop je op de deur vanuit de 'binnenkant', want je bent er al (Rumi), alleen weet je het nog niet.

In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable'

 

A universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends. Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.

Het pad der liefde kent vele variaties, de uitkomst is gelijk.

Een universele theologie is onmogelijk maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

*****

 

Rukha d'Koodsha is Aramees, de taal die Jezus sprak en betekent Heilige Geest.

Rukha d'Koodsha is Aramaic, the language Jezus spoke and means Holy Spirit.

The next video is The Lord's Prayer, in his own Language. De volgende video: het 'Onze Vader' in het Aramees.