Jezus zei: 'Wie alles kent behalve Zichzelf, mist alles'

Er is geen mooiere, zachtere kracht dan de Zielekracht, ofwel de Liefde, die in ieder mens te vinden is en waar je eindelijk thuis bent. De persoonlijkheid met al haar verscholen angst, schuld en projecties wordt ontmaskerd als een illusie, veroorzaakt door onwetendheid, pijn en conditionering. Wanneer je klopt, wordt er open gedaan en zul je bevestigd worden in je zoeken. In werkelijkheid klop je op de deur vanuit de 'binnenkant', want je bent er al (Rumi), alleen weet je het nog niet.

ALLEEN MET DE ENE (all-one)

Luister, oh dierbare geliefde.

 Ik ben de realiteit van deze wereld,

het middelpunt van de cirkel.

Ik ben de deeltjes en het geheel.

Ik ben de Wil, gegrondvest tussen Hemel en Aarde

 

Ik heb de waarneming in jou geschapen,

opdat jij object van Mijn waarneming bent.

Als je Mij dan waarneemt, zie jij jezelf.

 

Ik heb Mijzelf zo vaak aan jou getoond,

maar je hebt Mij niet gezien.

Ik heb Mijzelf tot parfum gemaakt,

en je hebt me niet geroken,

tot smakelijk eten,

en je hebt Mij niet geproefd.

 

Waarom kun je Mij niet bereiken met wat je aanraakt,

of Mij ademen door zoete geuren?

Waarom zie je Mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

 

Voor jou overtreft Mijn verrukking elk ander genot,

en de vreugde die Ik jou verschaf,

gaat alle andere genoegens te boven.

Voor jou ben Ik te verkiezen boven alle andere goede dingen.

 

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Gratie!

Heb Mij lief.

Heb Mij alleen lief!

Heb jezelf lief in Mij, in Mij alleen.

 

Verbind jezelf met Mij, niemand is innerlijk meer nabij dan Ik.

Anderen houden van je voor hun eigen belang,

Ik houd van je om jezelf.

En jij, je vlucht voor Mij.

 

Dierbare geliefde!

Je kunt Mij niet rechtvaardig bejegenen want als je Mij benadert,

dan is het omdat Ik jou nabij ben gekomen.

Ik ben dichter bij jou dan jijzelf, dan je ziel, dan je adem.

Wie onder alle schepselen zou je behandelen zoals Ik het doe?

 

Ik ben jaloers vanwege jou, om jou.

Ik wil dat je niemand anders toebehoort, zelfs niet jezelf.

Wees van Mij, voor Mij, want jij bent in Mij

ook al ben jij je er niet van bewust.

 

Dierbare geliefde!

Laat ons Eén worden,

en als we een weg gaan die tot afscheiding leidt,

zullen we afscheiding vernietigen.

Laat ons hand in hand gaan,

laten we binnentreden tot de tegenwoordigheid van Waarheid.

Laat die onze rechter zijn en voor eeuwig een stempel drukken op onze Verbintenis.

IBN ARABI

 

*****

In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable'

A universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends. Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.

Het pad der liefde kent vele variaties, de uitkomst is gelijk.

Een universele theologie is onmogelijk maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

*****

 

Lesson 49 from the workbook of A Course in Miracles, first alineas:

God's Voice speaks to me all through the day.

W-pI.49.1. It is quite possible to listen to God's Voice all through the day without interrupting your regular activities in any way. 2 The part of your mind in which truth abides is in constant communication with God, whether you are aware of it or not. 3 It is the other part of your mind that functions in the world and obeys the world's laws. 4 It is this part that is constantly distracted, disorganized and highly uncertain.

W-pI.49.2. The part that is listening to the Voice for God is calm, always at rest and wholly certain. 2 It is really the only part there is. 3 The other part is a wild illusion, frantic and distraught, but without reality of any kind. 4 Try today not to listen to it. 5 Try to identify with the part of your mind where stillness and peace reign forever. 6 Try to hear God's Voice call to you lovingly, reminding you that your Creator has not forgotten His Son.

...

Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.

1. Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God, of jij je hiervan nu bewust bent of niet. Het andere deel van je denkgeest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is.

2. Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, altijd in rust en volkomen zeker. Het is in werkelijkheid het enige deel dat er is. Het andere deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Probeer er vandaag niet naar te luisteren. Probeer je met dat deel van je denkgeest te vereenzelvigen waar voor altijd stilheid en vrede heerst. Probeer te horen dat Gods Stem jou liefdevol roept en je eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten.

....

Only the Ego Can Experience Guilt

God does not forgive

because

He has never condemned.

And there must be condemnation

before forgiveness is necessary.

Forgiveness is the great need of this world,

because it is a world of illusions.

 

Those who forgive thus

releasing themselves from illusions,

while those who withhold forgiveness

are binding themselves to illusion

 

As you condemn only yourself,

so do you forgive only yourself.

W-46.1.1-5

 

 

"Even though in anger you depart a hundred thousand years from Me, in the end you will come to me, for I AM your goal."

RUMI

 

"Ook al verlaat je me in woede honderdduizend jaren, uiteindelijk zul je tot Mij komen, want Ik BEN je doel."
RUMI

Verlichting heeft niets te maken met perfectie, het is de erkenning van ons essentiële wezen te midden van al onze onvolmaakte ervaringen.

Enlightenment has nothing to do with perfection, it is the recognition of our essential being in the midst of all our imperfect experiences.

Rukha d'Koodsha is Aramees, de taal die Jezus sprak en betekent Heilige Geest.

Rukha d'Koodsha is Aramaic, the language Jezus spoke and means Holy Spirit.

Uit de film 'BAB AZIZ',  van Nacer Khemir:

Le Prince qui contemplait son âme/ de prins die zijn ziel aanschouwde.

 


POEM OF THE ATOMS

O day, arise! The atoms are dancing

Thanks to Him the universe is dancing

The souls are dancing, overcome with ecstasy

I'll whisper in your ear where their dance is taking them

All the atoms in the air and in the desert know well, they are in a frenzy

Every single atom, happy or miserable

Becomes enamoured of the sun, of which nothing can be said

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

...

Een kleurrijke vogel uit de hippietijd ...

 

*****

 

STRANGE MIRACLE

O Wondrous creatures,
By what strange miracle
Do you so often Not smile?

 Hafiz

*****

 

Elk pad is een pad naar God, er is geen 'verkeerd' pad. Alle ervaringen dienen voor jouw goed, al lijkt dat vaak niet zo. Wees gezegend lieve lezer en ga een weg die je aantrekt en mocht je van richting willen veranderen: God is onvoorwaardelijke Liefde, onvoorwaardelijk liefdevol en geduldig naar al zijn kinderen, dus ook naar jou!