Mijn grootste motivatie voor het maken van deze site is de behoefte om te delen wat essentieel is geworden voor mijn levensgeluk. Ieder heeft daar zo zijn eigen beeld van dat vaak alleen bepaald wordt door het opdoen van plezierige ervaringen. Voor een groot deel zullen die zeker daaraan bijdragen, maar wanneer verdriet, ziekte, ouderdom of een naderende dood toeslaan, voldoen ze niet meer. 

Voor hen die klaar zijn om de illusie van de wereld achter zich te laten en de Waarheid zoeken... er is genoeg te ontdekken op deze site! En de bron van al deze informatie is dezelfde. Er is geen afscheiding...

My biggest motivation for creating this site is the need to share what is essential for happiness in my own life. Everyone has their personal picture of  happiness, often determined by having pleasant experiences. To a large extent, these will certainly contribute but when grief, illness, old age or impending death strike, they no longer suffice.

For those ready to leave the iullusions of this world behind en look for the Truth ... there is plenty to explore on this site!  And the root of all this information is the same. There is no separation...

 

Wat Christus en de Advaita Vedanta, Buddha, de Sufi's en ook anderen onderwijzen, komt allemaal uit dezelfde kern: de gewaarwording van de Liefde die wij al zijn en die nooit verloren kan gaan en de enorme vrijheid die we daar kunnen ontdekken. Geïnspireerd door Liefde zullen we die vrijheid eenvoudigweg ook alleen maar liefdevol gebruiken en als we dat vergeten, mogen we onszelf vergeven (de cursus). 

 

What Christ, the Advaita Vedanta, Buddha, the Sufis and so many others teach, all comes from the same core, the awareness of Love that we already are and can never lose. The tremendous freedom that we can discover within. Inspired by that Love, we will simply use that freedom only lovingly and if we forget that, we may forgive ourselves (the course).

 

Gedachte, Denken, Rede

Onze gedachten bepalen de wereld die we zien, zo zeggen de Veda's, de Thora, de Koran, de Bijbel, de Tao Te Ching, Een Cursus in Wonderen, en talloze andere geïnspireerde werken. Er is een leerproces aan de gang in ieder van ons en dat leerproces roept ons op om na te denken, te overwegen, te integreren, en te begrijpen wat deze woorden betekenen en, net als Jezus, helpt de Heilige Geest om onze weg naar huis te vinden. Onze ego's worden gemakkelijk verleid tot werelds denken en het zoeken naar antwoorden in macht, roem, geld en lichamelijk genot. En toch roept iets diepers ons, om te zijn wie we bedoeld zijn in de kern van ons wezen.

 

Thought, Thinking, Reason

Our thoughts determine the world we see, so say the Vedas, the Torah, the Koran, the Bible, the Tao Te Ching, A Course in Miracles, and myriad other inspired works. There is a

‘learning’ process going on inside each of us and that learning calls upon us to cogitate, contemplate, integrate, and understand what these words mean and, like Jesus, let

the Holy Spirit help us find our way home. Our egos are easily seduced into worldly thinking and looking for answers in power, fame, money, and physical pleasure. And still,

something deeper calls us to be who we are meant to be in the core of our Being.

Als u samen met anderen een Cursus in Wonderen wilt bestuderen en lezen kan dat op veel plekken in het land. Op de site van 'Miracles in Contact' vindt u adressen van leraren en facilitators, data van lezingen etc.

Voor reacties, vragen en meer informatie: info@carlavanommen.com

If you want to study and read a Course in Miracles with others, you can do so in many places all over the world, also online. If you want to comment on this site or have questions, you can reach me at info@carlavanommen.com. 

Carla van Ommen

 

Of myself I do nothing. Something is living me and it is to That I surrender