Physician See thy 'Self'?

"The physician should not treat the disease but the patient who is suffering from it." ~ MAIMONIDES
The symptoms are never the issue, the underlying cause needs to be healed. That cause is the belief that I could be other than what I am: The Self.

Love, Diederik

* Diederik is the Founder and Program Director of Choose Again

 

Dokter  Kijk naar Uw 'Zelf'?

"De arts moet niet de ziekte behandelen, maar de patiënt die eraan lijdt." ~ MAIMONIDES
De symptomen zijn nooit het probleem, de onderliggende oorzaak moet geheeld worden. Die oorzaak is het geloof dat ik anders zou kunnen zijn dan wat ik ben: Het Zelf.

Liefs, Diederik

* Diederik is de oprichter en programmadirecteur van Choose Again

 

En... dat Zelf is alleen maar Liefde. You are only Love! 

 

 

 

 

Een totaal andere visie over het ontstaan van ziektes die in deze tijd van wetenschappelijke bewijzen voor van alles en nog wat wat onze lichamen ziek kan maken, voor velen moeilijk te geloven is. David Hawkins is een psychiater, arts en wetenschapper die zelf aan talloze ziektes leed die één voor één verdwenen nadat hij met behulp van Een Cursus in Wonderen zijn denkwijze had veranderd, zich zijn eigen kracht weer heeft toegeëigend. 

 

David Hawkins about cholesterol:     (vertaling: zie onder)

'If we think eating eggs is going to raise our cholesterol, and we think raising our cholesterol is going to give us heart trouble, then eating eggs does raise our cholesterol, and the cholesterol does give us heart trouble because of the power of the mind. Mind is so powerful that it creates the thought form which manifests on the physical plane, thus becoming a physical reality. We can see that self-healing then really depends on the reversal of the usual belief systems of causality. What we hold in mind manifests on the physical level; it is not the other way around. Eating the cholesterol did not give us the heart problem; it was the belief that eating a lot of cholesterol gives us heart trouble. That is a very critical point to grasp. The belief system elucidates the entire disease picture. If we don’t believe it, the illnesses disappear from the body. At the same time, we are letting go of the sources of unconscious guilt and stopping the reinforcement of the illnesses that comes from labeling and propagating them, thereby bringing about a fulfillment of our own self-prophecies and watchfulness.'

David Hawkins over cholesterol:

'Als we denken dat het eten van eieren ons cholesterol zal verhogen, en we denken dat het verhogen van ons cholesterol ons hartproblemen zal geven, dan verhoogt het eten van eieren ons cholesterol en geeft het cholesterol ons hartproblemen vanwege de kracht van de geest . De geest is zo krachtig dat het de gedachtevorm creëert die zich op het fysieke vlak manifesteert en zo een fysieke realiteit wordt. We kunnen zien dat zelfgenezing dan echt afhangt van de omkering van de gebruikelijke geloofssystemen van causaliteit (oorzaak en gevolg). Wat we in gedachten houden, manifesteert zich op fysiek niveau; het is niet andersom. Het eten van cholesterol leverde ons geen hartprobleem op; het was de overtuiging dat het eten van veel cholesterol ons hartproblemen geeft. Dat is een heel kritiek punt om te begrijpen. Het geloofssysteem verheldert het hele ziektebeeld. Als we het niet geloven, verdwijnen de ziektes uit het lichaam. Tegelijkertijd laten we de bronnen van onbewuste schuld los en stoppen we de bekrachtiging van de ziekten die voortkomen uit het labelen en verspreiden ervan, waardoor we een vervulling van onze eigen zelfprofetieën en waakzaamheid bewerkstelligen. '

Hawkins M.D. Ph.D., David. Healing and Recovery (Kindle Locations 842-851). Veritas Publishing. Kindle Edition.

 

 

VERTALING:

GOEDHEID VERHOOGT HET BEWUSTZIJN VAN DE HELE WERELD

Oké, dus dit gaan we doen. We worden liefdevol ten aanzien van het hele leven. Dankbaar voor alles wat we hebben en welwillend. Welwillendheid is een houding van waaruit we genadig zijn naar alles wat leeft in al haar facetten.

Welwillend zijn is een manier van kijken naar de wereld. Men kan ook welwillend zijn jegens jezelf. Goed zijn voor jezelf, genadig zijn voor jezelf.

Mensen voelen zich veiliger bij hen die genadig zijn voor zichzelf, omdat kwaadaardige mensen naar buiten toe projecteren. Totdat die leert aardig te zijn voor zichzelf, is hij niet echt veilig om mee samen te zijn.

Dus we willen mensen leren op hun gemak te zijn met zichzelf, meegaand, bereid om de eigen beperkingen te accepteren zonder in schuldgevoel en zelfhaat te vervallen, zonder zichzelf te bestraffen.

Als je niet vriendelijk voor jezelf kunt zijn, ben je ook niet vriendelijk naar anderen. Je kunt die houding wel aannemen, maar je bent niet écht zo.

Dat betekent dat wat je zou wensen voor anderen, je nu wenst voor jezelf. Je praat over vriendelijk en begripvol en behulpzaam voor anderen, maar wat nu belangrijk is, is dat je dat voor jezelf bent.

Is iedereen hier vriendelijk en welwillend naar zichzelf? Zijn we dat? Is er iemand die zichzelf haat? Oh, ik haat iedereen die zichzelf haat! We moeten iedereen doden die haat!  (grapje voor het publiek)

Oké. Dus vriendelijk en welwillend zijn naar alles wat leeft en medelevend met alle manieren waarop dat leven zich uitdrukt, met inbegrip van de manier waarop jij jezelf uitdrukt, is het hart en de bron van spirituele kennis, waarvoor je geen boek nodig hebt. De vriendelijkheid tegenover jezelf en anderen verwerkelijkt de verheffing van de hele mensheid.

Mensen vragen: wat kan ik doen om de mensheid te helpen? Wel, wat je kunt doen is het beste wat je als wezen kunt zijn naar boven te halen, zo vriendelijk en aandachtig mogelijk te zijn naar het leven in al haar uitdrukkingsvormen. Je ziet de schoonheid van alles wat bestaat. Sommige dingen worden tentoongesteld, zoals deze bloemen, zo verbluffend, zó verbluffend, tot je ze eindelijk ziet en na een poosje zie je het in alles wat leeft. In elk levend wezen zie je het, in elke boom en ik geloof dat we deze vraag eerder hebben gesteld, maar laten we het vragen:

(Vervolgt met kinesiologische methode om vragen te stellen, uitgelegd in 'Power versus Force'.)

Ik heb toestemming om deze vraag te stellen. Alles wat leeft is zich bewust van de goddelijkheid van jouw bestaan terwijl je voorbijloopt. Weerstand (betekent sterke arm = waarheid).

Elk levend wezen, elke boom, elke grasspriet, alle levende wezens zijn zich ervan bewust dat jij voorbijloopt. Wauw!

Dus gewoon te zijn wie je bent verheft de wereld. Je hoeft er niet in rond te rennen en je aan dingen te verplichten of dingen toe te zeggen, je bent gewoon wat en wie je bent, met volle teugen!

Waardeer vreugdevol je eigen bestaan, je eigen schepping.

Wij danken u oh Heer voor ons bestaan, wij danken u voor onze schepping, we zegenen de hele schepping,

AMEN