Physician See thy 'Self'?

"The physician should not treat the disease but the patient who is suffering from it." ~ MAIMONIDES
The symptoms are never the issue, the underlying cause needs to be healed. That cause is the belief that I could be other than what I am: The Self.

Love, Diederik

* Diederik is the Founder and Program Director of Choose Again

 

Dokter  Kijk naar Uw 'Zelf'?

"De arts moet niet de ziekte behandelen, maar de patiënt die eraan lijdt." ~ MAIMONIDES
De symptomen zijn nooit het probleem, de onderliggende oorzaak moet geheeld worden. Die oorzaak is het geloof dat ik anders zou kunnen zijn dan wat ik ben: Het Zelf.

Liefs, Diederik

 

En... dat Zelf is alleen maar Liefde. You are only Love! 

 

 

 

 

Een totaal andere visie over het ontstaan van ziektes die in deze tijd van wetenschappelijke bewijzen voor van alles en nog wat wat onze lichamen ziek kan maken, voor velen moeilijk te geloven is. David Hawkins is een psychiater, arts en wetenschapper die zelf aan talloze ziektes leed die één voor één verdwenen nadat hij met behulp van Een Cursus in Wonderen zijn denkwijze had veranderd, zich zijn eigen kracht weer heeft toegeëigend. 

 

David Hawkins about cholesterol:     (vertaling: zie onder)

'If we think eating eggs is going to raise our cholesterol, and we think raising our cholesterol is going to give us heart trouble, then eating eggs does raise our cholesterol, and the cholesterol does give us heart trouble because of the power of the mind. Mind is so powerful that it creates the thought form which manifests on the physical plane, thus becoming a physical reality. We can see that self-healing then really depends on the reversal of the usual belief systems of causality. What we hold in mind manifests on the physical level; it is not the other way around. Eating the cholesterol did not give us the heart problem; it was the belief that eating a lot of cholesterol gives us heart trouble. That is a very critical point to grasp. The belief system elucidates the entire disease picture. If we don’t believe it, the illnesses disappear from the body. At the same time, we are letting go of the sources of unconscious guilt and stopping the reinforcement of the illnesses that comes from labeling and propagating them, thereby bringing about a fulfillment of our own self-prophecies and watchfulness.'

David Hawkins over cholesterol:

'Als we denken dat het eten van eieren ons cholesterol zal verhogen, en we denken dat het verhogen van ons cholesterol ons hartproblemen zal geven, dan verhoogt het eten van eieren ons cholesterol en geeft het cholesterol ons hartproblemen vanwege de kracht van de geest . De geest is zo krachtig dat het de gedachtevorm creëert die zich op het fysieke vlak manifesteert en zo een fysieke realiteit wordt. We kunnen zien dat zelfgenezing dan echt afhangt van de omkering van de gebruikelijke geloofssystemen van causaliteit (oorzaak en gevolg). Wat we in gedachten houden, manifesteert zich op fysiek niveau; het is niet andersom. Het eten van cholesterol leverde ons geen hartprobleem op; het was de overtuiging dat het eten van veel cholesterol ons hartproblemen geeft. Dat is een heel kritiek punt om te begrijpen. Het geloofssysteem verheldert het hele ziektebeeld. Als we het niet geloven, verdwijnen de ziektes uit het lichaam. Tegelijkertijd laten we de bronnen van onbewuste schuld los en stoppen we de bekrachtiging van de ziekten die voortkomen uit het labelen en verspreiden ervan, waardoor we een vervulling van onze eigen zelfprofetieën en waakzaamheid bewerkstelligen. '

Hawkins M.D. Ph.D., David. Healing and Recovery (Kindle Locations 842-851). Veritas Publishing. Kindle Edition.

 

 

VERTALING:

GOEDHEID VERHOOGT HET BEWUSTZIJN VAN DE HELE WERELD

Oké, dus dit gaan we doen. We worden liefdevol ten aanzien van het hele leven. Dankbaar voor alles wat we hebben en welwillend. Welwillendheid is een houding van waaruit we genadig zijn naar alles wat leeft in al haar facetten.

Welwillend zijn is een manier van kijken naar de wereld. Men kan ook welwillend zijn jegens jezelf. Goed zijn voor jezelf, genadig zijn voor jezelf.

Mensen voelen zich veiliger bij hen die genadig zijn voor zichzelf, omdat kwaadaardige mensen naar buiten toe projecteren. Totdat die leert aardig te zijn voor zichzelf, is hij niet echt veilig om mee samen te zijn.

Dus we willen mensen leren op hun gemak te zijn met zichzelf, meegaand, bereid om de eigen beperkingen te accepteren zonder in schuldgevoel en zelfhaat te vervallen, zonder zichzelf te bestraffen.

Als je niet vriendelijk voor jezelf kunt zijn, ben je ook niet vriendelijk naar anderen. Je kunt die houding wel aannemen, maar je bent niet écht zo.

Dat betekent dat wat je zou wensen voor anderen, je nu wenst voor jezelf. Je praat over vriendelijk en begripvol en behulpzaam voor anderen, maar wat nu belangrijk is, is dat je dat voor jezelf bent.

Is iedereen hier vriendelijk en welwillend naar zichzelf? Zijn we dat? Is er iemand die zichzelf haat? Oh, ik haat iedereen die zichzelf haat! We moeten iedereen doden die haat!  (grapje voor het publiek)

Oké. Dus vriendelijk en welwillend zijn naar alles wat leeft en medelevend met alle manieren waarop dat leven zich uitdrukt, met inbegrip van de manier waarop jij jezelf uitdrukt, is het hart en de bron van spirituele kennis, waarvoor je geen boek nodig hebt. De vriendelijkheid tegenover jezelf en anderen verwerkelijkt de verheffing van de hele mensheid.

Mensen vragen: wat kan ik doen om de mensheid te helpen? Wel, wat je kunt doen is het beste wat je als wezen kunt zijn naar boven te halen, zo vriendelijk en aandachtig mogelijk te zijn naar het leven in al haar uitdrukkingsvormen. Je ziet de schoonheid van alles wat bestaat. Sommige dingen worden tentoongesteld, zoals deze bloemen, zo verbluffend, zó verbluffend, tot je ze eindelijk ziet en na een poosje zie je het in alles wat leeft. In elk levend wezen zie je het, in elke boom en ik geloof dat we deze vraag eerder hebben gesteld, maar laten we het vragen:

(Vervolgt met kinesiologische methode om vragen te stellen, uitgelegd in 'Power versus Force'.)

Ik heb toestemming om deze vraag te stellen. Alles wat leeft is zich bewust van de goddelijkheid van jouw bestaan terwijl je voorbijloopt. Weerstand (betekent sterke arm = waarheid).

Elk levend wezen, elke boom, elke grasspriet, alle levende wezens zijn zich ervan bewust dat jij voorbijloopt. Wauw!

Dus gewoon te zijn wie je bent verheft de wereld. Je hoeft er niet in rond te rennen en je aan dingen te verplichten of dingen toe te zeggen, je bent gewoon wat en wie je bent, met volle teugen!

Waardeer vreugdevol je eigen bestaan, je eigen schepping.

Wij danken u oh Heer voor ons bestaan, wij danken u voor onze schepping, we zegenen de hele schepping,

AMEN

 

David Hawkins

There is a meditative and contemplative technique that can be used to bring about the same result. It is the process of constantly letting go of wanting to control the experiencing as well as experiencing itself. There then occurs the sudden realization that awareness is being handled by some infinite aspect of consciousness (the Self); this may have been suspected previously but not actually realized. After this realization, the awareness of the Presence occurs more frequently. Out of this experience comes an ever greater willingness to rely on that inner Presence, with less and less reliance on the small self. Less frequently, then, does the person look to the small self to handle life’s problems, as there is a progressive willingness to surrender to one’s higher Self. The progressive loss of identification with the small self and the increasing identification with the Presence, along with the willingness to surrender life and all of its aspects to the will of God, become the very core of the person’s spiritual exercise and experience.

Hawkins M.D. Ph.D., David. Healing and Recovery.

 

David Hawkins
Er is een meditatieve en contemplatieve techniek die gebruikt kan worden om hetzelfde resultaat te bereiken. Het is het proces van voortdurend loslaten van het willen beheersen van zowel het ervaren als het ervaren zelf. Dan treedt het plotselinge besef op dat het bewustzijn wordt beheerst door een oneindig aspect van het bewustzijn (het Zelf); dit kan eerder zijn vermoed maar niet werkelijk zijn gerealiseerd. Na dit besef komt het besef van de Aanwezigheid vaker voor. Uit deze ervaring komt een steeds grotere bereidheid voort om te vertrouwen op die innerlijke Aanwezigheid, met steeds minder vertrouwen op het kleine zelf. De persoon kijkt dan minder vaak naar het kleine zelf om de problemen van het leven aan te pakken, omdat er een toenemende bereidheid is om zich over te geven aan het hogere Zelf. Het geleidelijke verlies van identificatie met het kleine zelf en de toenemende identificatie met de Aanwezigheid, samen met de bereidheid om het leven en al zijn aspecten over te geven aan de wil van God, worden de kern van iemands spirituele oefening en ervaring.
Hawkins M.D. Ph.D., David. Genezing en herstel.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

Vertaling video David Hawkins:  'Een liefdevol mens worden.'

Er bestaat een energieveld van Liefde en we moeten bespreken wat dat betekent.

 Liefde is geen sentiment. De wereld ziet afhankelijkheid, controle, sentimentaliteit, emoties en emotionele, sentimentele gehechtheid met controle over en weer en de voldoening te worden begeerd van beide kanten als liefde. Ik bedoel het tegenovergestelde.

Bijvoorbeeld wanneer je iemand hoort zeggen: vroeger hield ik van George, maar nu niet meer, betekent dat dat hij nooit van George heeft gehouden; het betekent dat er een sentimentele gebondenheid was, een soort vanuit de solar-plexus afkomstige afhankelijkheid, die deze persoon heeft geromantiseerd en geïdealiseerd in zijn leven en waar hij veel energie in heeft gestoken. Dus toen die band werd verbroken, kwamen er een massa negatieve emoties omhoog.

Het soort liefde dat wij bedoelen is onvoorwaardelijke Liefde, onvoorwaardelijke Liefde.

Wat is onvoorwaardelijke Liefde? Dat is een innerlijk besluit dat wij zelf nemen. Begrijp je? Een intentie. Het komt vanuit de intentie en het besluit om een liefdevol mens te zijn. Dus als ik besluit van je te houden, is dat mijn innerlijk besluit; er is niets wat je daaraan kunt doen. Daarom ben ik geen slachtoffer van wat er in de wereld gebeurt. Mijn besluit in mij creëert een stabiel energieveld van onvoorwaardelijkheid. Dus het gedrag van de ander hoeft mij dan niet te bevallen, hoeft niet bij te dragen aan wat ik wenselijk acht, maar het verandert niets aan mijn liefde. Dus bijvoorbeeld de moeder die haar zoon twintig jaar lang in de gevangenis opzoekt, een zoon die moordenaar is, houdt van zijn kern, zijn wezen, dat wat de persoon in werkelijkheid is. Natuurlijk maakt zijn gedrag haar niet gelukkig, maar haar liefde is onvoorwaardelijk, wat hij ook heeft misdaan.

02:28:

Een voorbeeld dat we hier in de wereld zien is dat de liefde van de moeder onvoorwaardelijk is, zoals de liefde van de twaalf-stappen AA-groepen, wat Anonieme Alcoholisten betekent (in USA), die ik als voorbeeld heb genomen in andere lezingen. Het onvoorwaardelijke van die liefde.

Onvoorwaardelijke liefde is niet bezorgd over wat je bezit. Mensen die laag in hun bewustzijn zitten, zijn geïnteresseerd in wat je hebt en mensen worden gewogen naar hun bezit. Ze maken zich druk over wat een ander doet en taxeren iemand aan de hand van diens maatschappelijke status en welke titels daar aan hangen.

03:06:

Wanneer ze vorderen in hun bewustzijn, interesseert het ze meer wie je bent, wat je geworden bent, je essentie, degene die je werkelijk bent. In plaats van iemands waarde te bepalen, zijn ze geïnteresseerd in wat voor persoonlijkheid je bent. Wie je geworden bent, de soort persoon en dát wordt gewaardeerd.

De wil een vergevingsgezind mens te worden die elke vorm van leven koestert zonder oordeel, brengt automatisch vanwege de genezende aard van dat energieveld binnenin jezelf een toestand teweeg van goede gezondheid. Het is het begin van de waarneming van perfectie in alles en hoe alle dingen ten goede keren.

03:45:

Hoe kun je ziekte zien binnen deze context?

Voor de persoon die georiënteerd is in de richting waar we vandaag over spreken, wordt ziekte louter iets dat naar boven komt om genezen te worden. Dan kijken we naar ziekte als de boodschapper van een les. Ziekte zegt:

Kijk naar mij, genees alsjeblieft voor mij dat waar ik voor sta, wat ik symboliseer. Genees alsjeblieft je schuldgevoelens, genees je zelfhaat, herstel alsjeblieft je beperkte gedachtevormen, kom alsjeblieft naar boven om me lief te hebben, opdat ik geheeld kan worden.

04:22:

Ziekte is dus een oproep om spiritueel te groeien, een opdringerige horzel die ons vertelt dat er iets is dat niet klopt, iets waarnaar gekeken moet worden, iets waar je op een andere manier mee om moet gaan. Zie je, het zijn niet de gebeurtenissen in ons leven, maar de manier waarop wij ermee omgaan die een reactie doen ontstaan. Gebeurtenissen op zich hebben hoe dan ook geen macht over de manier waarop we ons voelen. Het is onze stellingname ten opzichte van een gebeuren, ons oordeel erover, ons besluit hoe we ermee omgaan, onze houding, ons standpunt, de context, de over het geheel genomen betekenis die de gebeurtenis een emotionele macht over ons geeft. En dus zie je dat wij de schepper zijn van de betekenis, de impact die de gebeurtenis op ons heeft.

05:02:

Stress ontstaat op dezelfde manier. Stress neemt de macht over ons leven over en komt vanuit het besluit slachtoffer te zijn, de bron van geluk buiten ons leven te zien en het ontkennen van de kracht van ons eigen denken, onze eigen geest.

Genezing komt dus voort uit het herwinnen, het ons opnieuw toe-eigenen van onze Kracht en het besef dat wij en alleen wij de betekenis scheppen van elke omstandigheid, gebeurtenis, plaats, standpunt van wat dan ook en van wie dan ook in ons leven. Wij zijn degene die dus de betekenis geven, ons standpunt en de wijze waarop we ergens mee omgaan wordt dus ofwel de bron van onze genezing ofwel de oorsprong van de ziekte. Wij zijn degenen die dat bepalen.

05:42:

We beginnen te zien dat het lichaam zich gedraagt als een kleine marionet, die min of meer gelukkig haar gangetje gaat, afgestemd op energievelden van vreugde en blijdschap. Zie je, ze doet wat ze doet als vanzelf, zonder er veel over na te denken. Gezond betekent dat we steeds minder aandacht besteden aan het lichaam en dat wát we doen en wat de wereld verstaat onder gezondheid geven aan het lichaam, gebeurt vanuit waardering, een expressie van hoe we in dat lichaam zijn. Zie je, we geven onze kracht als bron dus niet op. Gezond zijn betekent dat je je kracht als bron weer hebt toegeëigend. Dus geven we die bron van gezondheid van ons lichaam niet aan de wereld. De oefeningen die we doen, gebeuren vanuit de vreugde van het ervaren van ons lichaam. We zeggen dus niet dat zwemmen gezond is voor het lichaam, wij komen van het standpunt dat omdat wij van het lichaam genieten, we ook genieten van een activiteit als zwemmen. Dus het soort activiteiten dat de wereld als gezond beschouwt, komt vanuit de expressie van iemands gevoel van innerlijke levendigheid, de vreugde van de expressie van het lichaam op manieren die de wereld als gezond beschouwt. Niet omdat ze iets veroorzaken, maar omdat ze het effect zijn. De gezonde vreugde van het lichaam is dus het effect op de mentale houding, door ernaar te kijken als iets plezierigs. En zo ontdekken we een liefdevol zijn van het lichaam. Nee, niet vanwege narcistische zelfverheerlijking, niet voor een gespierde mannenfoto in een tijdschrift, niet vanwege lust of begeerte, niet vanuit trots, niet vanuit narcisme maar vanuit toewijding en dankbaarheid.

We zeggen: ‘Ah klein lichaam, je bent zeker oké! Ik hou van je, ik waardeer je.’

Als we onze bron van geluk, onze overlevingskansen, laten afhangen van iets buiten onszelf, zoals een baan, onze bezittingen of een speciale relatie, dan maken we onszelf doelwit van de wetten van onze gezondheid. Want wat als eerste opkomt is de angst voor verlies. Zelfs als dat niet bewust is, weet je. Als je bron van geluk je titel is of je maatschappelijke positie, je adres, het soort auto waarin je rijdt etc. of zelfs de schoonheid van het fysieke lichaam, ben je kwetsbaar en die kwetsbaarheid zit in je onbewuste en dat is een groot stuk angst wat daar wordt opgeslagen.

08:12:

En daarom worden de levens van mensen eindeloos beveiligd, onderstut, om zich te beschermen tegen de wetten van die dingen die ze beschouwen als bepalend voor hun overlevingskansen.

De gezonde mens beseft zijn ware natuur. Die stijgt ver daarboven uit. Zíj zijn degenen die de dingen waarde toekennen. Hun overleven is niet afhankelijk van tijdelijk plezier. Wanneer je opstijgt (groeit in je spirituele bewustzijn) naar het energieveld dat acceptatie heet, dan stop je ermee je kracht weg te geven aan de wereld (manier waarop de wereld kijkt). Men accepteert dat ikzelf de bron van vreugde ben.

Als je zo iemand op een afgelegen eiland neerzet en een jaar later terugkomt, heeft hij een kokosnoothandel opgezet, een nieuwe relatie gevonden, een boomhut gebouwd en geeft hij algebra-les aan de kinderen. Met andere woorden, de capaciteit om een bron van vreugde te herscheppen voor zichzelf  komt van het besef dat hij zelf de bron is van dat geluk.

Ikzelf ben de bron van gezondheid. Die is niet afhankelijk van academici, die is niet afhankelijk van wat daarbuiten in de wereld is en die hangt niet af van wat ik eet. Als je dat echt gaat beseffen, begin je het te overstijgen en heb je niet langer meer last van al die valse geloofssystemen.

  *****

Unconditional love is real love, it is not something that diminishes when the ego feels threatened or something is said or done that doesn't meet conditions or expectations. Real love is eternal & balanced. It is not an emotional roller-coaster ride of lust, projection, obsession, possession, domination or control. It is a permanent state of being and if practiced authentically, never fades or ends. It is perfect connection with another in energetic harmony. It is revering all that is in the other and everyone on a soul level and accepting that they are a reflection of you and a reflection of 'God.'