A COURSE IN MIRACLES

NOTHING REAL CAN BE THREATENED, NOTHING UNREAL  EXISTS. HEREIN LIES THE PEACE OF GOD

NIETS WERKELIJKS KAN BEDREIGD WORDEN, NIETS ONWERKELIJKS BESTAAT. HIERIN LIGT DE VREDE VAN GOD

 

 

 

Willem Glaudemans staat aan de wieg van de cursus in het Nederlands. Hij is een van de vertalers, evenals Koos Janson van wie meer hieronder. Willem  heeft bovendien de Nag Hammadi mansucripten (deel 1 en 2) vertaald, samen met Jacob Slavenburg. Hij maakt prachtige schilderijen, waaronder afbeeldingen van de weg van de ziel,  te vinden op zijn website www.willemglaudemans.nl.

De Biblos boekenreeks staat ook op zijn naam, een prachtig voorbeeld van het scheppend vermogen dat wij in ons dragen, ieder op zijn eigen unieke wijze.

*****

 

Les 182      uit een Cursus in Wonderen

Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan.

1. Deze wereld waarin jij lijkt te leven, is niet jouw thuis. En ergens in je denkgeest weet jij dat dit waar is. Een herinnering aan thuis blijft je achtervolgen, alsof er een plek was die jou oproept terug te keren, ofschoon je de stem niet herkent, noch wat het is waaraan die jou herinnert. Toch voel je je nog steeds een vreemde hier, van wie weet waarvandaan. Het is niet iets zo bepaalds dat jij met zekerheid kunt zeggen dat je hier een balling bent. Alleen maar een aanhoudend gevoel, soms niet meer dan een heel lichte impuls, op andere momenten nauwelijks herinnerd, en krachtig van je afgezet, maar iets dat stellig weer in je gedachten terug zal keren.

2. Niemand die niet weet waarvan we hier spreken. Toch proberen sommigen hun lijden opzij te zetten in de spelletjes die ze spelen om hun tijd te vullen en hun verdriet van zich af te houden. Anderen zullen ontkennen dat ze bedroefd zijn, en zijn zich hun tranen in het geheel niet bewust. Weer anderen zullen volhouden dat waarvan we spreken een illusie is, die als niets meer dan een droom moet worden beschouwd. Maar wie zou in alle oprechtheid, zonder een verdedigende houding of zelfmisleiding, willen ontkennen dat hij de woorden die we spreken begrijpt?

3. We spreken vandaag voor ieder die in deze wereld leeft, want hij is niet thuis. Hij loopt onzeker rond in een eindeloze zoektocht, en zoekt in het donker naar wat hij niet kan vinden, zonder te weten wat hij zoekt. Hij maakt zich duizend plaatsen tot een thuis, maar niet één stelt zijn rusteloze denkgeest tevreden. Hij begrijpt niet dat hij vergeefs bouwt. Het thuis dat hij zoekt, kan niet door hem worden gemaakt. Er is geen substituut voor de Hemel. Alles wat hij ooit maakte, was de hel.

4. Misschien denk je dat het ‘t huis uit je kindertijd is dat jij terug wilt vinden. De kindertijd van je lichaam en zijn onderkomen toen zijn een herinnering die nu zo is vervormd, dat jij enkel een beeld vasthoudt van een verleden dat nooit heeft plaatsgehad. Toch is er een Kind in jou dat het huis van Zijn Vader zoekt en weet dat Hij hier vreemd is. Die kindertijd is eeuwig, met een onschuld die voor altijd zal duren. Waar dit Kind zal gaan is heilige grond. Het is Zijn Heiligheid die de Hemel op doet lichten en die de pure weerschijn van het licht daarboven, waarin aarde en Hemel als één verenigd zijn, naar de aarde brengt.

5. Het is dit Kind in jou dat je Vader kent als Zijn eigen Zoon. Het is dit Kind dat Zijn Vader kent. Het verlangt er zo intens, zo onophoudelijk naar om naar huis te gaan dat Zijn stem jou toeroept Hem even te laten uitrusten. Het vraagt om niet meer dan enkele ogenblikken respijt, een pauze slechts waarin Het kan terugkeren om weer de heilige lucht in te ademen die Zijn Vaders huis vervult. Jij bent ook Zijn thuis. Het zal terugkeren. Maar geef Het slechts een beetje tijd om Zichzelf te zijn, in de vrede die Zijn thuis is, rustend in stilte, in vrede en in liefde.

6. Dit Kind heeft jouw bescherming nodig. Het is ver van huis. Het is zo klein dat Het zo gemakkelijk buitengesloten lijkt, Zijn stemmetje zo vlug onverstaanbaar wordt, en Zijn roep om hulp bijna niet wordt gehoord te midden van de scherpe klanken en schrille, snerpende geluiden van de wereld. Toch weet Het dat in jou nog steeds Zijn veilige bescherming rust. Je zult Het niet in de steek laten. Het zal naar huis gaan, en jij samen met Hem.

7. Dit Kind is jouw verdedigingsloosheid, jouw kracht. Het vertrouwt op je. Het is gekomen omdat Het wist dat jij niet falen zou. Het fluistert tegen je over Zijn thuis, onophoudelijk. Want Het wil jou met zich mee terugnemen, opdat Het zelf kan blijven en niet weer terug hoeft te keren naar waar Het niet hoort en waar Het als verstoteling leeft in een wereld van vreemde gedachten. Zijn geduld is grenzeloos. Het zal wachten tot jij Zijn zachte Stem in je hoort, die jou oproept Hem in vrede te laten gaan, samen met jou, naar waar Het thuis is, en jij met Hem.

8. Wanneer je een ogenblik stil bent, wanneer de wereld van jou wijkt, wanneer ideeën zonder waarde ophouden waarde te hebben in je rusteloze denkgeest, dan zul je Zijn Stem horen. Het roept jou zo doordringend toe dat jij je niet langer tegen Hem verweren zult. In dat ogenblik neemt Het jou naar Zijn huis en zul jij bij Hem blijven in volmaakte stilheid, sereen en in vrede, aan alle woorden voorbij, door angst en twijfel onberoerd, in de sublieme zekerheid dat jij thuis bent.

9. Rust vandaag regelmatig met Hem. Want Het was bereid om een klein Kind te worden, zodat jij van Hem kon leren hoe sterk hij is die zonder verdediging komt en alleen boodschappen van liefde reikt aan hen die denken dat hij hun vijand is. Het houdt de macht van de Hemel in Zijn hand en noemt hen vriend en geeft hun Zijn kracht zodat zij kunnen zien dat Het een Vriend voor hen wil zijn. Het vraagt dat zij Hem beschermen, want Zijn thuis is ver weg en Het wil er niet alléén naar terugkeren.

10. Christus wordt als niet meer dan een klein Kind herboren, telkens wanneer een zwerver zijn huis verlaat. Want hij moet leren dat het enige wat hij beschermen zal dit Kind is, dat verdedigingsloos komt en door zijn verdedigingsloosheid wordt beschermd. Ga vandaag van tijd tot tijd met Hem mee naar huis. Jij bent hier net zozeer een vreemdeling als Hij.

11. Neem vandaag de tijd om je schild, dat jou niets baat, terzijde te leggen, en de speer en het zwaard neer te leggen, die jij opgeheven hebt tegen een vijand die niet bestaat. Christus heeft jou een vriend en broeder genoemd. Hij is zelfs jouw hulp komen vragen om Hem vandaag gecompleteerd en compleet naar huis te laten gaan. Hij is gekomen zoals een klein kind dat zijn vader om bescherming en liefde moet smeken. Hij regeert het universum en toch vraagt Hij voortdurend dat jij met Hem terugkeert en illusies niet meer als jouw goden aanneemt.

12. Jij hebt jouw onschuld niet verloren. Dit is waarnaar jij verlangt. Dit is jouw hartewens. Dit is de stem die jij hoort, en de roep die jij niet kunt negeren. Het heilige Kind blijft bij jou. Zijn thuis is het jouwe. Vandaag geeft Het jou Zijn verdedigingsloosheid, en aanvaard jij die in ruil voor al het vechtspeeltuig dat jij hebt gemaakt. En nu is de weg vrij en het eind van de reis eindelijk in zicht. Wees een ogenblik stil en ga met Hem naar huis, en wees voor even in vrede.

 

 

Lesson 182 from A Course in Miracles

I will be still an instant and go home.

1. This world you seem to live in is not home to you. ²And somewhere in your mind you know that this is true. ³A memory of home keeps haunting you, as if there were a place that called you to return, although you do not recognize the voice, nor what it is the voice reminds you of. ⁴Yet still you feel an alien here, from somewhere all unknown. ⁵Nothing so definite that you could say with certainty you are an exile here. ⁶Just a persistent feeling, sometimes not more than a tiny throb, at other times hardly remembered, actively dismissed, but surely to return to mind again.

2. No one but knows whereof we speak. ²Yet some try to put by their suffering in games they play to occupy their time, and keep their sadness from them. ³Others will deny that they are sad, and do not recognize their tears at all. ⁴Still others will maintain that what we speak of is illusion, not to be considered more than but a dream. ⁵Yet who, in simple honesty, without defensiveness and self-deception, would deny he understands the words we speak?

3. We speak today for everyone who walks this world, for he is not at home. ²He goes uncertainly about in endless search, seeking in darkness what he cannot find; not recognizing what it is he seeks. ³A thousand homes he makes, yet none contents his restless mind. ⁴He does not understand he builds in vain. ⁵The home he seeks can not be made by him. ⁶There is no substitute for Heaven. ⁷All he ever made was hell.

4. Perhaps you think it is your childhood home that you would find again. ²The childhood of your body, and its place of shelter, are a memory now so distorted that you merely hold a picture of a past that never happened. ³Yet there is a Child in you Who seeks His Father’s house, and knows that He is alien here. ⁴This childhood is eternal, with an innocence that will endure forever. ⁵Where this Child shall go is holy ground. ⁶It is His Holiness that lights up Heaven, and that brings to earth the pure reflection of the light above, wherein are earth and Heaven joined as one.

5. It is this Child in you your Father knows as His Own Son. ²It is this Child Who knows His Father. ³He desires to go home so deeply, so unceasingly, His voice cries unto you to let Him rest a while. ⁴He does not ask for more than just a few instants of respite; just an interval in which He can return to breathe again the holy air that fills His Father’s house. ⁵You are His home as well. ⁶He will return. ⁷But give Him just a little time to be Himself, within the peace that is His home, resting in silence and in peace and love.

6. This Child needs your protection. ²He is far from home. ³He is so little that He seems so easily shut out, His tiny voice so readily obscured, His call for help almost unheard amid the grating sounds and harsh and rasping noises of the world. ⁴Yet does He know that in you still abides His sure protection. ⁵You will fail Him not. ⁶He will go home, and you along with Him.

7. This Child is your defenselessness; your strength. ²He trusts in you. ³He came because He knew you would not fail. ⁴He whispers of His home unceasingly to you. ⁵For He would bring you back with Him, that He Himself might stay, and not return again where He does not belong, and where He lives an outcast in a world of alien thoughts. ⁶His patience has no limits. ⁷He will wait until you hear His gentle Voice within you, calling you to let Him go in peace, along with you, to where He is at home and you with Him.

8. When you are still an instant, when the world recedes from you, when valueless ideas cease to have value in your restless mind, then will you hear His Voice. ²So poignantly He calls to you that you will not resist Him longer. ³In that instant He will take you to His home, and you will stay with Him in perfect stillness, silent and at peace, beyond all words, untouched by fear and doubt, sublimely certain that you are at home.

9. Rest with Him frequently today. ²For He was willing to become a little Child that you might learn of Him how strong is he who comes without defenses, offering only love’s messages to those who think he is their enemy. ³He holds the might of Heaven in His hand and calls them friend, and gives His strength to them, that they may see He would be Friend to them. ⁴He asks that they protect Him, for His home is far away, and He will not return to it alone.

10. Christ is reborn as but a little Child each time a wanderer would leave his home. ²For he must learn that what he would protect is but this Child, Who comes defenseless and Who is protected by defenselessness. ³Go home with Him from time to time today. ⁴You are as much an alien here as He.

11. Take time today to lay aside your shield which profits nothing, and lay down the spear and sword you raised against an enemy without existence. ²Christ has called you friend and brother. ³He has even come to ask your help in letting Him go home today, completed and completely. ⁴He has come as does a little child, who must beseech his father for protection and for love. ⁵He rules the universe, and yet He asks unceasingly that you return with Him, and take illusions as your gods no more.

12. You have not lost your innocence. ²It is for this you yearn. ³This is your heart’s desire. ⁴This is the voice you hear, and this the call which cannot be denied. ⁵The holy Child remains with you. ⁶His home is yours. ⁷Today He gives you His defenselessness, and you accept it in exchange for all the toys of battle you have made. ⁸And now the way is open, and the journey has an end in sight at last. ⁹Be still an instant and go home with Him, and be at peace a while. (https://acim.org/acim/en/s/590#1:1-12:9 | W-182.1:1–12:9)

*****

*****

 

Dag lieve mensen, deze video met Diederik Wolsak is werkelijk verbluffend en zal zeker ook nogal wat weerstand oproepen. Diederik fileert haarscherp de essentie die achter al onze relaties, onze conflicten en onze pijn verborgen ligt en hoe we die als een geschenk kunnen zien...

Nederlandse ondertiteling via het wieltje rechts onderin, automatische vertalen en dan volgt er een lange rij talen.

Joy?

"Overcome any bitterness that may have come because you were not up to the magnitude of the pain that was entrusted to you. Like the mother of the world who carries the pain of the world in her heart, each of us is part of her heart and is, therefore, endowed with a certain measure of cosmic pain. You are sharing in the totality of that pain. You are called upon to meet it in joy instead of self-pity.” ~ Sufi saying

Diederik:

So often I believe that the pain I feel is greater than I could possibly be. So often I take refuge in self-pity. And then I take a deep breath and recognize once again that it is impossible that anything could ever go wrong. And at that moment I see what is being offered in truth. At that moment I overlook my initial (almost automatic) response of resistance to what IS. At that moment I Know that what I saw as ‘pain’ was a gift waiting to be opened.

Love,

Diederik

 

Vreugde?
"Overwin elke bitterheid die kan zijn ontstaan omdat je niet opgewassen was tegen de omvang van de pijn die je werd toevertrouwd. Zoals de moeder van de wereld die de pijn van de wereld in haar hart draagt, maakt ieder van ons deel uit van haar hart en is daarom begiftigd met een zekere mate van kosmische pijn. Jullie delen in de totaliteit van die pijn. Je wordt opgeroepen om die te ontmoeten in vreugde in plaats van zelfmedelijden." ~ Soefi-gezegde

*****

Diederik:

Zo vaak geloof ik dat de pijn die ik voel groter is dan ik ooit zou kunnen zijn. Zo vaak vlucht ik in zelfmedelijden. En dan haal ik diep adem en erken ik opnieuw dat het onmogelijk is dat er ooit iets mis zou kunnen gaan. En op dat moment zie ik wat er in waarheid wordt aangeboden. Op dat moment zie ik mijn aanvankelijke (bijna automatische) reactie van verzet tegen wat IS over het hoofd. Op dat moment weet ik dat wat ik zag als "pijn" een geschenk was dat wachtte om geopend te worden.
Liefs, Diederik

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

 

  

  Father, your Son is holy.

I am he

on whom You smile in love and tenderness

    so deep and dear and still, the universe

    smiles back on You, and shares Your holiness.

    How pure, how safe, how sacred, then, are we,

    abiding in Your smile, with all Your love

    bestowed upon us, living one with You,

    in brotherhood and Fatherhood complete;

    in sinlessness so perfect that the Lord

    of Sinlessness conceives us as His Son,

    a universe of Thought completing Him.

 

   Let us not, then, attack our sinlessness.

   For it contains the Word of God to us,

   and in its kind reflection we are saved

 

*****

 

 

'Jezus geeft boodschap nu ook in het Nederlands door' (dagblad Trouw, 1999)

Eindelijk is het dan zover. Na elf jaar zwoegen komt de befaamde 'Een cursus in wonderen' (oplage tot dusver anderhalf miljoen) binnenkort in Nederlandse vertaling uit. Zo kunnen nu ook vaderlanders die het Engels niet machtig zijn kennis nemen van de spirituele boodschappen die Jezus via een Amerikaanse atheïste zou hebben doorgegeven.

Cokky van Limpt12 oktober 1999  

In de oorspronkelijke taal, het Engels, zijn er inmiddels 1,2 miljoen exemplaren van A Course in Miracles verkocht. Vertalingen in het Portugees, Spaans, Duits, Russisch, Chinees, Hebreeuws en Italiaans hebben nog eens zo'n kwart miljoen mensen bereikt. Schrijvers als Marianne Frederiksson en Lulu Wang laten zich door dit boek inspireren. Ook in Nederland zijn er steeds meer mensen die 'Een cursus in wonderen' bestuderen en de praktijklessen volgen. De zanger Franklin van Vliet wijdde er een Nederlands muziekstuk aan en zelfs de kritische godsdienstwetenschapper dr. Wouter Hanegraaff prijst de consistentie en het literaire niveau van de tekst.

Voor de naar schatting 5000 mensen in Nederland en België die zich in de afgelopen jaren met de 'Cursus' zijn gaan bezighouden breekt een langverbeid moment aan: na jaren van consciëntieuze vertaalarbeid, als betrof het een bijbelvertaling, verschijnt dit najaar de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles (Een cursus in wonderen). De vergelijking met een bijbelvertaling is niet toevallig. De Amerikaanse uitgever van de Course, de Foundation of Inner Peace, die de supervisie heeft over alle vertalingen, eist een letterlijke en consistente vertaling van de 'grondtekst', zin voor zin.

Bovendien is rondom dit boek zozeer een sfeer van bijbelse heiligheid ontstaan, dat sommige toegewijde 'leerling'-kringen de Course zelfs 'Het Derde Testament' noemen.

Zo ver zou de Nederlandse eindredacteur-vertaler dr. Willem Glaudemans niet willen gaan. Hij spreekt liever van een herformulering van het Nieuwe Testament, die een heilzame 'correctie' aanbrengt op een aantal essentiële traditioneel-christelijke dogmata en beelden, zoals vergeving, schuld, zonde en de kruisdood.

Gevraagd naar zijn karakterisering van dit wonderlijke boek, omschrijft hij het als ,,een praktisch spiritueel handboek dat je, als op een ladder met steeds diepere inzichten en nieuwe uitzichten, tree voor tree naar huis wil brengen, terug bij God.'' Ook voor wie niet gelovig is, is dit boek waardevol.

Nog even in het kort de achtergrond van dit wonderlijke boek, waarover ook in Trouw al meermalen is geschreven. De Course behoort tot de categorie 'gechannelde' (doorgegeven) boeken. Dat houdt in dat de schrijver ervan als medium dient voor een 'stem' die zich in zijn of haar innerlijk aandient en een tekst dicteert. Die 'stem' maakt zichzelf meestal ook bekend aan de auteur. Zo zijn er boeken doorgegeven door stemmen die zichzelf Seth noemden of Paulus of Samuel. De stem die zich in 1965 aandiende in het innerlijk van de Amerikaanse atheïstische joodse psychologe Helen Schucman en haar de tekst dicteerde van Een cursus in wonderen, maakte zich bekend als niemand minder dan Jezus zelf.

De aan haar in een tijdsspanne van zeven jaar gedicteerde tekst van 1188 pagina's bleek een theoriegedeelte te omvatten, een werkboek met praktijklessen - voor elke dag van het jaar één - en een handboek voor leraren. De theorie en de lessen richten zich op het innerlijk van de mens. Ze doelen op een transformatie, die belooft hem dichter te brengen bij een leven vanuit liefde. Om dit 'wonder' te laten geschieden, moet de mens volstrekt anders leren kijken, om te beginnen naar zichzelf en vandaaruit naar de mensen en de wereld om hem heen.

Dan zal hij, zo leert de cursus, ontdekken dat de materiële werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet niet de echte werkelijkheid is, maar een illusie - dat negatieve gedachten en gevoelens, zoals woede, verdriet, eenzaamheid en angst, niet werkelijk zijn, maar een gevolg van het afgescheiden zijn van God. De weg terug, van afgescheidenheid naar eenheid en heelheid gaat via een lang proces van vergeving. Dit kernbegrip uit de Course houdt echter iets heel anders in dan de christelijke opvatting van vergeving, met een Vader die ons onze zonden vergeeft via een Zoon die daarvoor de kruisdood is gestorven.

Glaudemans: ,,De Course leert dat het onze eigen negatieve gedachten en gevoelens zijn, die ons ertoe brengen anderen te (ver)oordelen. De ander is de boosdoener, ik ben het onschuldige slachtoffer van zijn wandaden. Zolang je echter de oorzaak van je wrok, haat, verdriet en angst búiten jezelf zoekt, zul je geen vrede vinden. Kijk je daarentegen naar bínnen, dan kom je je eigen oordelen tegen, die ten grondslag liggen aan de noodzaak tot vergeven - wie niet (ver)oordeelt, heeft immers ook niets te vergeven.''

,,Alleen je eigen gedachten en de daaruit voortvloeiende negatieve gevoelens kunnen je pijn doen. Haat schaadt de hater meer dan het gehate. Een voorbeeld: als je vader je vroeger veel heeft geslagen, voel je die concrete pijn nu niet meer. Maar door in je gedachten almaar te herhalen hoe hard en veel hij je sloeg, doe je jezelf meer pijn dan hij je ooit in werkelijkheid heeft gedaan. Stoppen met wrok is in feite een dienst aan jezelf.''

,,Overigens wil dat niet zeggen,'' benadrukt hij, ,,dat je negatieve gevoelens zou moeten negeren. Integendeel, wegstoppen is nooit gezond. Je moet er eerst uitvoerig naar kijken, liefst met een ander, zodat er licht en lucht bij komt.''

,,Maar vraag daarna de hulp van de Heilige Geest voor een herinterpretatie op een ander niveau. Vraag om liefde en verbinding, want in wezen bestaat er op een ander, hoger, niet-materieel niveau geen afscheiding tussen jou en elke ander.''

De kracht van de Course noemt Glaudemans de praktische lessen. ,,Het in praktijk brengen van de lessen ís het proces van vergeving, doordat je anders leert kijken. Deze shifts of perception - omslagen in waarneming - stellen ons in staat de wereld te zien door ogen van liefde in plaats van door ogen van angst en haat. Dát zijn de wonderen waarin de cursus ons onderwijst. Ze brengt ons naar een hoger niveau waarop we in feite één zijn in liefde.''

,,Op het niveau van de persoonlijkheid, het ego, kun je gewond en gekwetst raken, maar op dat hogere, spirituele niveau is er in werkelijkheid niets gebeurd. Wanneer je je eigen ego-gebonden ideeën over het leven laat varen, komt er ruimte voor een visie die groter en verbindend is.''

Wat 'Jezus' in de Course over zijn eigen kruisdood zegt wijkt eveneens nogal af van de traditionele christelijke leer. Glaudemans: ,,Hij noemt het onzinnig dat hij voor onze zonden gestorven zou zijn. Een God van liefde heeft immers geen zoenoffers nodig. Bovendien hoeft God ons niet te vergeven, omdat Hij ons nooit veroordeeld heeft. Wie nog steeds gelooft in een wraakzuchtige God die offers wil zien, zo waarschuwt hij, houdt in zichzelf het beeld overeind van een projectie-god - een ego-god, gemaakt naar óns beeld. Zijn kruisdood, legt hij uit in de Course, is een extreem voorbeeld om te laten zien dat hij niet gekwetst kon worden. Hij identificeert zich met de onkwetsbaarheid van de liefde. Zijn boodschap is: op lichamelijk niveau kun je wel gekwetst worden, maar datgene wat je ten diepste bent kan nooit worden aangevallen.''

Een team van zeven mensen heeft elf jaar gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de Course. Voor hoofdvertaler-eindredacteur Glaudemans betekende dat de laatste vier jaar zelfs een fulltime baan, gefinancierd door de Amerikaanse uitgever. ,,Dat het zo lang heeft geduurd hangt samen met de ingewikkeldheid van zowel de begrippen als het taalgebruik. Hoe vertaal je bijvoorbeeld, naast 'spirit', een begrip als 'mind'? En wat doe je met het ritme van de Shakespeariaanse vijfvoetige jambe dat ineens opduikt in het werkboek en het tekstboek?''

,,Bovendien was de eis van de uitgever dat er per zin in het Nederlands precies hetzelfde moest staan als in het Engels. Twee zinnen samenvatten of een lange zin in mootjes hakken was niet toegestaan. Dikwijls stonden we voor de vraag: is dit een normaal woord of een eigenwijs Course-woord?

Een goed voorbeeld van het laatste is het begrip 'defenselessness'. In een gewone vertaling zou je kiezen voor weerloosheid. Maar dat is níet wat ermee wordt bedoeld. Weerloosheid roept een associatie op met een slachtoffer van iemand die sterker is. We hebben in dit geval daarom gekozen voor de letterlijke vertaling, 'verdedigingsloosheid'. Want, niets wat werkelijk is, leert de Course, kan bedreigd worden. Daarom is er ook niets wat verdedigd hoeft te worden.''

Behalve voldoen aan de strikte eisen van de Amerikaanse uitgever, moesten de vertalers ook nog eens vloeiend Nederlands produceren. De neerlandicus Glaudemans, die in 1990 promoveerde op W. F. Hermans, meerdere spirituele boeken vertaalde en samen met Jacob Slavenburg de Nederlandse vertaling bezorgde van gnostische Nag Hammadi-geschriften, is van mening dat zijn team hierin uitstekend is geslaagd. Het resultaat wordt 14 november gepresenteerd op een symposium in Nijmegen, georganiseerd door de Nederlandse uitgever van Een cursus in wonderen, Ankh-Hermes. Medewerking verlenen onder anderen Lulu Wang, Wouter Hanegraaff en de remonstrantse theologe Ytje Poppinga.

 

*****

 

David Hoffmeister

Om de Nederlandse ondertiteling te krijgen, luister je de videos op  youtube. Als die niet direct verschijnt, klik dan eerst op de rechthoek onderaan en als hij dan niet in het Nederlands verschijnt, klik je op het wieltje instellingen, kies ondertiteling en dan automatisch en dan krijg je een keuze uit vele talen.